Πρωτόκολλο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο (ΕΜΠ)

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο (ΕΜΠ)

    Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με το  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ σε Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό, Ερευνητικό και Διοικητικό επίπεδο

Στο πλαίσιο απόφασης της Πρυτανικής Αρχής και της Συγκλήτου του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (συνεδρίαση 8/2.6.11) για σύναψη συστηματικών συνεργασιών σε εθνικό επίπεδο με επτά (7) Α.Ε.Ι., υπογράφεται σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητή Πάρι Τσάρτα και την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.

Οι εν λόγω Διαπανεπιστημιακές Συνεργασίες των 7+1 Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αποσκοπούν στην ευρύτερη υποστήριξη της αποστολής και του ρόλου των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Αναφέρονται στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο της λειτουργίας των Πανεπιστημίων και εστιάζουν σε πέντε διακριτές διαστάσεις στόχων και δράσεων: (i) προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,  (ii) ανάπτυξη παιδαγωγικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ πανεπιστημίων, (iii) δικτύωση των ερευνητικών τους εργαστηρίων και από κοινού αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας, (iv) διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που να διευκολύνει και να προάγει την έρευνα σε ποικίλους τομείς, (v) διαρκή βελτίωση της πανεπιστημιακής λειτουργίας.

  • Πηγή: lesvosnews.net
Αυτά τα έχεις διαβάσει;